CRM System

ระบบ CRM เป็นระบบที่ใช้ช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นด้านการขาย, การตลาด หรือ การให้บริการก่อนและหลังการขาย เพื่อให้คุณสามารถบริหารการขาย จัดทำโปรโมชั่น จัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนในการให้บริการได้ดียิ่งๆขึ้น ระบบ CRM ของ Protollcall ได้รับการพัฒนาและใช้งานจนกลายมาเป็นระบบต้นแบบของธุรกิจสายงานต่างๆ เช่น ธุรกิจประกัน ธุรกิจขายสินค้าผ่านระบบ Call Center เป็นต้น